Tôi đang sử dụng selenium webdriver và tôi gặp phải lỗi sau System.InvalidOperationException: ‘phiên không được tạo: Phiên bản ChromeDriver này chỉ hỗ trợ phiên bản Chrome 98 Phiên bản trình duyệt hiện tại là 100.0.4896.60 với đường dẫn nhị phân Trong Python. Chúng ta sẽ tìm hiểu về Tất cả các giải pháp khả thi Vì vậy, Hãy bắt đầu với bài viết này.

Cách System.InvalidOperationException: ‘phiên không được tạo: Phiên bản này của ChromeDriver chỉ hỗ trợ phiên bản Chrome 98 Phiên bản trình duyệt hiện tại là 100.0.4896.60 với đường dẫn nhị phân Lỗi xảy ra?

Tôi đang sử dụng selenium webdriver và tôi đang gặp phải lỗi sau:

System.InvalidOperationException: 'session not created: This version of ChromeDriver only supports Chrome version 98 Current browser version is 100.0.4896.60 with binary path

Vì vậy, ở đây tôi viết tất cả các giải pháp khả thi mà tôi đã cố gắng giải quyết lỗi này.

Cách giải quyết System.InvalidOperationException: ‘phiên không được tạo: Phiên bản ChromeDriver này chỉ hỗ trợ phiên bản Chrome 98 Phiên bản trình duyệt hiện tại là 100.0.4896.60 với lỗi đường dẫn nhị phân?

  1. Cách giải quyết System.InvalidOperationException: ‘phiên không được tạo: Phiên bản ChromeDriver này chỉ hỗ trợ phiên bản Chrome 98 Phiên bản trình duyệt hiện tại là 100.0.4896.60 với lỗi đường dẫn nhị phân?

    Bạn chỉ cần Sử dụng cùng một phiên bản trình duyệt Chrome và ChromeDriver Lỗi này chỉ xảy ra do Không khớp giữa Chrome của bạn và phiên bản WebDriver của bạn không khớp. Hãy chắc chắn là của bạn Trình duyệt Chrome được cập nhật với ChromeDriver v100 trong phiên bản này. Và trình duyệt Chrome của bạn cũng vậy đã cập nhật lên chrome = 98 hiện tại. Như bạn đang sử dụng chrome = 100.0 đảm bảo rằng ChromeDriver được cập nhật thành ChromeDriver v100.0 mức độ. Nếu Trình duyệt Chrome của bạn và Phiên bản trình điều khiển web Chrome của bạn giống nhau thì lỗi của bạn sẽ được giải quyết, vì vậy chỉ cần cập nhật trình điều khiển web Chrome của bạn.

  2. System.InvalidOperationException: ‘phiên không được tạo: Phiên bản ChromeDriver này chỉ hỗ trợ phiên bản Chrome 98 Phiên bản trình duyệt hiện tại là 100.0.4896.60 với đường dẫn nhị phân

    Bạn chỉ cần Sử dụng cùng một phiên bản trình duyệt Chrome và ChromeDriver Lỗi này chỉ xảy ra do Không khớp giữa Chrome của bạn và phiên bản WebDriver của bạn không khớp. Hãy chắc chắn là của bạn Trình duyệt Chrome được cập nhật với ChromeDriver v100 trong phiên bản này. Và trình duyệt Chrome của bạn cũng vậy đã cập nhật lên chrome = 98 hiện tại. Như bạn đang sử dụng chrome = 100.0 đảm bảo rằng ChromeDriver được cập nhật thành ChromeDriver v100.0 mức độ. Nếu Trình duyệt Chrome của bạn và Phiên bản trình điều khiển web Chrome của bạn giống nhau thì lỗi của bạn sẽ được giải quyết, vì vậy chỉ cần cập nhật trình điều khiển web Chrome của bạn.

Giải pháp 1: Sử dụng cùng một phiên bản trình duyệt Chrome và ChromeDriver

Bạn chỉ cần Sử dụng cùng một phiên bản trình duyệt Chrome và ChromeDriver Lỗi này chỉ xảy ra do Không khớp giữa Chrome của bạn và phiên bản WebDriver của bạn không khớp.

Hãy chắc chắn là của bạn Trình duyệt Chrome được cập nhật với ChromeDriver v100 trong phiên bản này. Và trình duyệt Chrome của bạn cũng vậy đã cập nhật lên chrome = 98 hiện tại. Như bạn đang sử dụng chrome = 100.0 đảm bảo rằng ChromeDriver được cập nhật thành ChromeDriver v100.0 mức độ.

Nếu là của bạn Trình duyệt Chrome và của bạn Trình điều khiển web của Chrome Phiên bản sẽ giống nhau sau đó của bạn lỗi sẽ được giải quyết vì vậy chỉ cần cập nhật trình điều khiển web Chrome của bạn.

Bản tóm tắt

Đó là tất cả về lỗi này. Hy vọng chúng tôi đã giải quyết được lỗi của bạn. Bình luận bên dưới Suy nghĩ của bạn và truy vấn của bạn. Ngoài ra, hãy Comment bên dưới giải pháp nào phù hợp với bạn?