Hôm nay tôi gặp phải lỗi sau: Không thể định vị tệp trong tệp kê khai Vite: resources / css / app.css Trong Laravel. Trong bài viết EZerror này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Cách tạo lại lỗi này và chúng ta sẽ thảo luận về Tất cả các giải pháp có thể xảy ra Hãy bắt đầu với bài viết này.

Cách Không thể định vị tệp trong tệp kê khai Vite: resources / css / app.css Xảy ra lỗi?

Tôi đang gặp phải lỗi sau

Unable to locate file in Vite manifest: resources/css/app.css

Vì vậy, ở đây tôi viết tất cả các giải pháp khả thi mà tôi đã cố gắng giải quyết lỗi này.

Cách giải quyết Không thể định vị tệp trong tệp kê khai Vite: resources / css / app.css Lỗi?

  1. Cách giải quyết Không thể định vị tệp trong tệp kê khai Vite: resources / css / app.css Lỗi?

    Cách giải quyết Không thể định vị tệp trong tệp kê khai Vite: resources / css / app.css Lỗi Bạn cần cài đặt laravel-vite-plugin đầu tiên và sau đó bạn có thể cài đặt gói dễ dàng như sau: npm install –save-dev vite laravel-vite-plugin && npm install –save-dev @ vitejs / plugin-vue Sau đó, bạn có thể cài đặt laravel / khoe: nhà soạn nhạc yêu cầu laravel / khoe –dev && php artistan khoe: cài đặt vue Sau đó, bạn cần thực hiện lệnh sau: npm install && npm run dev && php Artian migrate và Bây giờ, lỗi của bạn phải được giải quyết. Cảm ơn bạn.

  2. Không thể định vị tệp trong tệp kê khai Vite: resources / css / app.css

    Cách giải quyết Không thể định vị tệp trong tệp kê khai Vite: resources / css / app.css Lỗi Bạn chỉ cần chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối dự án laravel của mình: npm run dev Và bây giờ lỗi vite của bạn sẽ được giải quyết. Cảm ơn.

Giải pháp 1: Chạy lệnh này

Cách giải quyết Không thể định vị tệp trong tệp kê khai Vite: resources / css / app.css Lỗi Bạn chỉ cần chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối dự án laravel của mình.

npm run dev

Và bây giờ lỗi vite của bạn sẽ được giải quyết. Cảm ơn.

Giải pháp 2: Cài đặt laravel-vite-plugin

Bạn cần cài đặt laravel-vite-plugin đầu tiên và sau đó bạn có thể cài đặt gói dễ dàng như thế này.

Trước tiên, hãy cài đặt plugin laravel-vite chỉ bằng lệnh này.

npm install --save-dev vite laravel-vite-plugin
npm install --save-dev @vitejs/plugin-vue

Sau đó, bạn có thể cài đặt laravel / khoe

composer require laravel/breeze --dev
php artisan breeze:install vue

Sau đó, bạn cần thực hiện lệnh sau.

npm install
  
npm run dev
php artisan migrate

và Bây giờ, lỗi của bạn phải được giải quyết. Cảm ơn bạn.

Sự kết luận

Đó là tất cả về lỗi này. Tôi hy vọng chúng tôi đã giải quyết được lỗi của bạn. Bình luận bên dưới Suy nghĩ của bạn và truy vấn của bạn. Ngoài ra, hãy Comment bên dưới giải pháp nào phù hợp với bạn?