Xin chào các bạn. hôm nay tôi sẽ dạy bạn cách in một biến trong python. Trong python, bạn có thể in một biến đơn cũng như nhiều biến. Có nhiều phương pháp khác nhau để in một biến. Vì vậy, chúng ta hãy tìm hiểu về Làm thế nào để Python In biến.

Làm thế nào để Python Print Variable

  1. Làm thế nào để Python Print Variable

    in một biến Nếu bạn muốn in một biến duy nhất thì hãy sử dụng phương pháp này. Hãy tìm hiểu điều này bằng một ví dụ dưới đây: var1 = “Hello guys” print(var1) Đầu ra: Hello guys. in nhiều biến. Nếu bạn muốn in nhiều biến thì hãy sử dụng phương pháp này. Hãy tìm hiểu điều này bằng một ví dụ dưới đây: var1 = “Hello guys” var2 = “how are you” print(var1,var2) Đầu ra: Hello guys how are you

  2. Biến in Python

    Sử dụng ký tự dấu phẩy By using comma you can print a multiple variable. Lets learn this by a below example: var1 = 2 var2 = ‘harry’ var3 = ‘carry’ print(“I have”, var1, “bestfriends:”, var2, “and”, var3) Đầu ra: I have 2 bestfriends: harry and carry. Sử dụng% Bằng cách sử dụng%, bạn có thể in nhiều biến. Hãy tìm hiểu điều này bằng một ví dụ dưới đây: var1 = 1 var2 = “harry” print(“I have only %d bestfriend and he is %s” %(var1,var2))Đầu ra: I have only 1 bestfriend and he is harry

Phương pháp 1: in biến đơn

Nếu bạn muốn in một biến duy nhất thì hãy sử dụng phương pháp này. Hãy tìm hiểu điều này bằng một ví dụ dưới đây:

var1 = "Hello guys"
print(var1)

Đầu ra:

Hello guys

Phương pháp 2: in nhiều biến

Nếu bạn muốn in nhiều biến thì hãy sử dụng phương pháp này. Hãy tìm hiểu điều này bằng một ví dụ dưới đây:

var1 = "Hello guys"
var2 = "how are you"
print(var1,var2)

Đầu ra:

Hello guys how are you

Phương pháp 3: Sử dụng ký tự dấu phẩy

Bằng cách sử dụng dấu phẩy, bạn có thể in nhiều biến. Hãy tìm hiểu điều này bằng một ví dụ dưới đây:

var1 = 2
var2 = 'harry'
var3 = 'carry'
print("I have", var1, "bestfriends:", var2, "and", var3)

Đầu ra:

I have 2 bestfriends: harry and carry

Phương pháp 4: Sử dụng%

Bằng cách sử dụng%, bạn có thể in nhiều biến. Hãy tìm hiểu điều này bằng một ví dụ dưới đây:

var1 = 1
var2 = "harry"
print("I have only %d bestfriend and he is %s" %(var1,var2))

Đầu ra:

I have only 1 bestfriend and he is harry

Phương pháp 5: Sử dụng f-string

Bằng cách sử dụng chuỗi f, bạn có thể in nhiều biến. Hãy tìm hiểu điều này bằng một ví dụ dưới đây:

var1= "How are you"
var2= "whts up"
print(f'Hello guys {var1} {var2}')

Đầu ra:

Hello guys How are you whts up

Vì vậy, với sự trợ giúp của các phương pháp này, bạn có thể dễ dàng in các biến. Tôi hy vọng bạn thích nó.

Sự kết luận

Đó là tất cả về Hướng dẫn này. Hy vọng tất cả các phương pháp đã giúp bạn rất nhiều. Bình luận bên dưới Suy nghĩ của bạn và thắc mắc của bạn. Ngoài ra, hãy Bình luận bên dưới phương pháp nào hiệu quả với bạn?