Cách nối một danh sách vào một danh sách khác bằng...

Xin chào các bạn. Mọi người khỏe không? Tôi hy vọng tất cả các bạn tốt. Trong hướng dẫn này, chúng...