Xin chào các bạn. Mọi người khỏe không? Tôi hy vọng tất cả các bạn tốt. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Cách sử dụng vòng lặp for cho Nhiều biến trong Python. vì vậy, không lãng phí thời gian, chúng ta hãy tìm hiểu về điều này.

Cách sử dụng vòng lặp for cho Nhiều biến trong Python

 1. sử dụng vòng lặp for cho Nhiều biến trong Python

  chỉ sử dụng vòng lặp for cho Nhiều biến trong Python Sử dụng zip ().Bằng cách sử dụng zip (), bạn có thể sử dụng vòng lặp for cho Nhiều biến trong Python. Hãy tìm hiểu về điều này bằng ví dụ dưới đây: students = [“heeya”, “meet”, “jaydeep”] marks = [95,98,88] for marks, students in zip(students, marks): print(f”{marks} gets {students} marks”) Đầu ra: heeya gets 95 marks meet gets 98 marks jaydeep gets 88 marks

 2. Cách sử dụng vòng lặp for cho Nhiều biến trong Python

  chỉ sử dụng vòng lặp for cho Nhiều biến trong Python Sử dụng enumerate ().Bằng cách sử dụng enumerate (), bạn có thể sử dụng vòng lặp for cho Nhiều biến trong Python. Hãy tìm hiểu về điều này bằng ví dụ dưới đây: students = [“heeya”, “meet”, “jaydeep”] marks = [95,98,88] for i, student in enumerate(students): mark = marks[i] print(f”{student} gets {mark} marks”) Đầu ra: heeya gets 95 marks meet gets 98 marks jaydeep gets 88 marks

 3. python for vòng lặp nhiều biến

  Để sử dụng vòng lặp for cho Nhiều biến trong Python chỉ Sử dụng enumerate ().Bằng cách sử dụng enumerate (), bạn có thể sử dụng vòng lặp for cho Nhiều biến trong Python. Hãy tìm hiểu về điều này bằng ví dụ dưới đây: students = [“heeya”, “meet”, “jaydeep”] marks = [95,98,88] for i, student in enumerate(students): mark = marks[i] print(f”{student} gets {mark} marks”) Đầu ra: heeya gets 95 marks meet gets 98 marks jaydeep gets 88 marks

Phương pháp 1: Sử dụng zip ()

Bằng cách sử dụng zip (), bạn có thể sử dụng vòng lặp for. Hãy tìm hiểu về điều này bằng ví dụ dưới đây:

students = ["heeya", "meet", "jaydeep"]
marks = [95,98,88]
for marks, students in zip(students, marks):
  print(f"{marks} gets {students} marks")

Đầu ra:

heeya gets 95 marks
meet gets 98 marks
jaydeep gets 88 marks

Phương pháp 2: Sử dụng enumerate ()

Bằng cách sử dụng enumerate (), bạn có thể sử dụng vòng lặp for cho Nhiều biến. Hãy tìm hiểu về điều này bằng ví dụ dưới đây:

students = ["heeya", "meet", "jaydeep"]
marks = [95,98,88]
for i, student in enumerate(students):
  mark = marks[i]
  print(f"{student} gets {mark} marks")

Đầu ra:

heeya gets 95 marks
meet gets 98 marks
jaydeep gets 88 marks

Sự kết luận

Đó là tất cả về Hướng dẫn này. Hy vọng tất cả các phương pháp đã giúp bạn rất nhiều. Bình luận bên dưới Suy nghĩ của bạn và truy vấn của bạn. Ngoài ra, hãy Bình luận bên dưới phương pháp nào hiệu quả với bạn?